WYBORY SAMORZĄDOWE

Kongres Nowej Prawicy

Lider:   Janusz Korwin-Mikke
Data założenia:   25 marca 2011
Adres siedziby:   ul. 3-go Maja 100, 05-420 Józefów
Oficjalna strona:   www.nowaprawicajkm.pl
Prezes  

Imię i nazwisko: Janusz Korwin-Mikke
Data Urodzenia: 27 października 1942
Wykształcenie: wyższe - studiował na Wydziale Matematyki UW. Później studiował także prawo, socjologię, psychologię i filozofię. W 1970 uzyskał eksternistycznie tytuł zawodowy magistra filozofii, pozostałych kierunków studiów nie dokończył. I Wiceprezes
  Imię i nazwisko: Artur Dziambor
Data Urodzenia: 
Wykształcenie: 
  II Wiceprezes  
 

Imię i nazwisko: Stanisław Żółtek
Data Urodzenia:  7 maja 1956
Wykształcenie: Ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, następnie kształcił się na studiach matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1974–1984), nie uzyskawszy magisterium

  III Wiceprezes  
 

Imię i nazwisko: Jacek Wilk
Data Urodzenia: 17 sierpnia 1974
Wykształcenie: ekonomista, prawnik, informatyk z zawodu adwokat.

  IV Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Piotr Najzer
Data Urodzenia:
Wykształcenie:
 
Program wyborczy
Kongres Nowej Prawicy
 Ideologia :    konserwatywny liberalizm, libertarianizm
 Poglądy :    liberalizm, libertarianizm, monetaryzm, wolny rynek, częściowy autarkizm

 

Najważniejsze wartości dla "UPR - WIP" to: wolność osobista, własność prywatna, odpowiedzialność za własne czyny, a także praworządne państwo.

Wolność osobista

Sprzeciwiamy się dyskryminacji mniejszości poprzez narzucanie woli większości i wpływowi polityków na życie jednostki. Każdy człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją wolą i rozumem, ponosząc pełnię odpowiedzialności za swoje czyny. Władza państwowa nie powinna decydować co ludziom wolno a czego nie, za wyjątkiem czynów naruszających wolność, własność i nietykalność osobistą innych osób.

Wolność gospodarcza

Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do osiągnięcia szybkiego wzrostu gospodarczego jest wprowadzenie pełnej wolności gospodarczej.

Nie krępowana przez decyzje urzędników (koncesje, zezwolenia, limity produkcji) oraz przez wysokie i skomplikowane podatki inicjatywa i pomysłowość ludzka zapewnią krajowi rozkwit a jego mieszkańcom dobrobyt. Każdy powinien ponosić konsekwencje swoich działań (także te negatywne), a nie liczyć na pomoc ze strony państwa, pochodzącą z pieniędzy tych, którzy ciężką i uczciwą pracą wypracowali większy zysk. Pomoc osobom potrzebującym powinna wynikać wyłącznie z dobrej woli (np. poprzez fundacje), a nie z przymusu - tak jak obecnie.

Własność prywatna

Opowiadamy się za całkowitą prywatyzacją majątku państwowego - człowiek lepiej dba o swoją własność niż państwo o wspólną, czyli tak naprawdę niczyją. To właśnie państwowa własność jest najczęściej przyczyną bałaganu i kiepskiej organizacji wielu instytucji i przedsiębiorstw a także okazją do marnotrawstwa i korupcji. Usługi świadczone przez państwo są zwykle na skandalicznie niskim poziomie, dlatego też opowiadamy się za wolną konkurencją między prywatnymi podmiotami gospodarczymi, w tym także szkolnictwem i służbą zdrowia jako tymi dziedzinami, które powinny zapewniać najwyższą jakość usług.

Praworządne państwo

Jesteśmy zwolennikami prostego i zrozumiałego prawa, które jest przestrzegane i egzekwowane, a jego łamanie - surowo karane. Nad przestrzeganiem prawa czuwać powinna dobrze opłacana policja, mająca spore uprawnienia do walki z przestępczością, a także niezawisłe sądy. Wyznajemy zasadę "zero tolerancji", co oznacza, że za każde, nawet drobne przestępstwo należy się kara. Opowiadamy się za przywróceniem kary śmierci dla morderców oraz zaostrzeniem warunków odbywania kar dla pozostałych przestępców. Należy skończyć z pobłażliwością wobec osób nie potrafiących uszanować podstawowych zasad współżycia społecznego!

Światopogląd

W sprawach społecznych nasz światopogląd można określić jako konserwatywny. Opowiadamy się za ochroną pewnych naturalnych praw, przysługujących każdemu, takich jak: ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawda, honor, szacunek dla tradycji i symboli wiary. Sprzeciwiać się będziemy próbie narzucenia jakiegokolwiek światopoglądu, wyznania, czy stylu postępowania innym, przez poszczególne grupy i organizacje, uważające się za "reprezentantów" określonych środowisk. Każdy ma prawo do dowolnego postępowania, wyznania czy poglądów, pod warunkiem że nie narusza to dobrego smaku i poczucia godności innych osób.

Polityka zagraniczna

W polityce zagranicznej kierować się będziemy przede wszystkim interesem kraju. Jesteśmy zwolennikami swobodnej wymiany dóbr i usług między Polską a innymi krajami, brakiem ograniczeń w handlu międzynarodowym, w przepływie ludności, a także dodatkowym kosztom w postaci ceł nakładanym na obce towary. Za korzystną uważamy jak najszerszą współpracę gospodarczą z innymi państwami. Chcemy integracji gospodarczej, lecz nie politycznej. Za niedopuszczalne uważamy ingerowanie Polski w wewnętrzne sprawy innych państw, podobnie jak sprzeciwiać się będziemy narzucaniu prawa przez obce państwa Polsce. To Polacy powinni decydować o kształcie prawa i wysokości podatków w swojej Ojczyźnie, a za wszelkie niedoskonałości rozliczać wyłącznie polityków wybranych w powszechnych wyborach. Bronić będziemy także własnej waluty, będącej gwarantem niezależności finansowej.

 

Do czego będziemy dążyć i co chcemy osiągnąć w przyszłym parlamencie?

1. Dość grabieży podatkowej. Obniżymy i uprościmy podatki, zniesiemy PIT i wprowadzimy dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oparte na skutecznym i uczciwym systemie kapitałowym.

2. Wzmocnienie i ochrona rodziny. Uznajemy rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny, za podstawę życia społecznego. Nie pozwolimy na ingerencję biurokracji w wychowanie dzieci, przywrócimy rodzicom możliwości decydowania o ich edukacji.

3. Urzędy dla ludzi, nie dla urzędników. Uprościmy procedury i radykalnie ograniczymy biurokrację. Postawimy na niewielki lecz profesjonalny korpus przyjaznych urzędników. Ograniczymy liczbę ministerstw, agencji rządowych, posłów i senatorów. Wprowadzimy rzeczywistą odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje.

4. Uwolnimy energię obywateli. Zniesiemy zakazy i koncesje duszące przedsiębiorczość, zadbamy o stabilność i jednoznaczną interpretację przepisów podatkowych.

5. Zrównoważymy budżet. Nie pozwolimy na dalsze zadłużanie państwa, nie pozwolimy by nasze dzieci i wnuki odziedziczyły po nas jedynie długi.

6Wolny internet, wolne stadiony, wolny obywatel. Nie godzimy się na cenzurę sieci, zamykanie stadionów, traktowanie wszystkich jak potencjalnych przestępców. Swobodę krytyki władzy uznajemy za fundamentalne prawo obywateli.

7. Zapewnimy ochronę praw nabytych obywateli, w szczególności emerytów. Środki pozyskane z uczciwej prywatyzacji majątku narodowego przeznaczymy w całości na finansowanie zobowiązań systemu emerytalnego. Dokonamy jak najszybciej sprawiedliwej reprywatyzacji i uregulujemy stosunki własnościowe. 

8. W polityce zagranicznej będziemy się kierowali rachunkiem korzyści i strat, a nie sympatiami i antypatiami. Skończymy z bezmyślnym podporządkowaniem naszego kraju brukselskim biurokratom. Będziemy dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej jej pierwotnego sensu jako obszaru wolnego handlu i swobodnego przemieszczania się obywateli, bez instytucjonalnej nadbudowy i biurokratycznych absurdów. 

9. Zwiększymy rolę samorządów lokalnych, zapewnimy prawdziwą autonomię wszystkich regionów, upraszczając jednocześnie strukturę samorządową. Nie dopuścimy jednak, by przepisy ustanawiane przez samorządy miały pierwszeństwo przed prawem państwowym. Autonomia nie oznacza suwerenności. Wszelkie próby kwestionowania jedności państwa będą ostro zwalczane.

10. Zadbamy o bezpieczeństwo obywateli. Zracjonalizujemy system kar za przestępstwa - kary będą adekwatne do czynu, będą przede wszystkim uwzględniać interes pokrzywdzonego. Będziemy dążyć do przywrócenia kary śmierci dla morderców. Zadbamy o właściwe finansowanie policji. Służby specjalne, zamiast prześladować kibiców i krytyków władzy, będą służyły walce z terroryzmem i ochronie żywotnych interesów państwa.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl