WYBORY SAMORZĄDOWE

Partia Demokratyczna

Lider:   Andrzej Celiński
Data założenia:   7 maja 2005
Adres siedziby:  

ul. Marszałkowska 2/4 ,  

00-581 Warszawa

Oficjalna strona:   www.demokraci.pl
Przewodnicząca  

Imię i nazwisko: Andrzej Celiński
Data Urodzenia: 26 luty 1950
Wykształcenie: wyższe - Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie oraz studia w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był uczestnikiem wydarzeń marca 1968, za co został relegowany ze studiów.

  Wiceprzewodnicząca  
 

Imię i nazwisko: Elżbieta Bińczycka
Data Urodzenia:
Wykształcenie:

  Wiceprzewodnicząca  
 

Imię i nazwisko: Anna Sporyszkiewicz
Data Urodzenia:
Wykształcenie:

Program wyborczy
Partia Demokratyczna
 Ideologia :    centryzm
 Poglądy :    socjalliberalizm, liberalizm klasyczny

 

1. Państwo to dobro wspólne
Państwo to dobro wspolne. Sprzeciw nasz budzi walka polityczna wyniszczająca państwo. Nie zgadzamy się także z partyjnym zawłaszczaniem państwa, upolitycznianiem jego służb i monopolizowaniem władzy. Gdy jesteśmy w opozycji jest to opozycja rozsądna, nie totalna. Gdy zdobędziemy władzę postawimy na fachowców. 
2. Europa to nasze miejsce
Europa to nasze miejsce i wspólna odpowiedzialność. Chcemy silnej Polski w silnej Europie, uważamy przy tym za słuszne powściągnięcie egoizmu narodowego na rzecz wspólnych ważnych projektów. Opowiadamy się za pogłębianiem integracji. Podzielamy eurooptymizm znakomitej większości Polaków. 
3. Państwo prawa, prawa człowieka i wolności
Państwo musi być rządzone na podstawie prawa i zgodnie z jego treścią. Pierwszym obowiązkiem państwa jest chronić wolność obywateli. Wolność jednostki i prawa człowieka uznajemy i cenimy ponad wszystko. Szanujemy poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni i otwarci. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, każdy pogląd uznaje za równoprawny. Chcemy też być równi, ale równi - płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, orientacja seksualna czy wyznanie nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z praw i wolności. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, w tym w szczegolności dyskryminacji kobiet kulturowo utrwalonej i rozpowszechnionej w naszym kraju. Niezwykle istotna jest wolność mediów rozumiana nie tylko jako brak cenzury ale również wolność zakładania, wydawania, emitowania. Wolność mediów jest podstawą swobód obywatelskich i kontroli rządzących.
4. Prywatne nie znaczy złe. Wolny rynek, zdrowe finanse publiczne
Cenimy rolę własności prywatnej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej. Państwo musi wspierać swoich obywateli, ale ich nie ograniczać. Pozwólmy ludziom być przedsiębiorczym - uwolnijmy energię obywateli nadając w ten sposob dynamikę polskiej gospodarce. Wolny rynek i zdrowe finanse publiczne to warunek i szansa rozwoju naszego kraju. Sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy bez troski o możliwości dochodowe państwa i bez liczenia się z konsekwencjami. Państwo musi być nie tylko oszczędne czy tanie, ale i dobrze zarządzane. Zadaniem państwa jest pobudzanie rozwoju. 
5. Gospodarka oparta na wiedzy
Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się Polska jest naszym gorącym pragnieniem. Cenimy wolną myśl badawczą i naukową. Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i gospodarkę opartą na wiedzy. 
6. Równe szanse
Gorąco pragniemy zrównania szans obywateli. Chcemy by każdy mógł uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz z niego korzystać. 
7.Wolność od biedy
Wolność jednostki rozumiemy rownież jako wolność od biedy. Najwłaściwszą drogą wyrównywania rożnic w dostępie do zasobów i usług oraz niwelowania rozwarstwienia społecznego nie są interwencyjno- redystrybucyjne działania państwa. Postrzegamy je jako nieskuteczne, a w rezultacie jedynie wzmacniające i utrwalające formułę społeczeństwa nierównych szans. Opowiadamy się za ograniczeniem pomocowo- socjalnych zadań państwa na rzecz jego aktywnego wspołdziałania z organizacjami obywatelskimi w celu wykształcenia w Polsce wielu form i podmiotów ekonomii społecznej zdolnych do aktywizowania ludzi wykluczonych. 
8. Partnerstwo
Partnerstwo w działaniu jest dla nas ważne. Cenimy rolę organizacji obywatelskich, samorządów zawodowych, związków pracowników i pracodawców. Chcemy Polski samorządowo-obywatelskiej. 
9. Państwo świeckie i przyjazne
Stawiamy na świeckość paśstwa i jego przyjazny rozdział od kościołów. 
10. Wrażliwość na "zielone"
"Zielone" jest nam bliskie. Pragniemy ochronić przyrodę, by dziś żyło się lepiej i dlatego że wymaga tego od nas wrażliwość na los przyszłych pokoleń.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl