WYBORY SAMORZĄDOWE

Polska Razem Jarosława Gowina

Lider:   Jarosław Gowin
Data założenia:   14 luty 2014
Adres siedziby:   ul. Piękna 3/8 ,  00-539 Warszawa
Oficjalna strona:   www.polskarazem.pl
   
   
Prezes  
Imię i nazwisko: Jarosław Gowin
Data Urodzenia: 4 grudnia 1961
Wykształcenie: wyższe - Studiował historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Piotr Dardziński
Data Urodzenia: 1972
Wykształcenie: wyższe - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia politologiczne i dziennikarskie, a w 2002 uzyskał doktorat na podstawie pracy Ordoliberalna koncepcja ładu politycznego, społecznego i ekonomicznego w myśli politycznej Wilhelma Roepkego.
  Wiceprezes  
 

Imię i nazwisko: John Godson
Data Urodzenia: 25 listopada 1970 
Wykształcenie: wyższe - Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa Abia State University w Nigerii. Ukończył także stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). D.

  Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Krystyna Iglicka-Okólska
Data Urodzenia: 
Wykształcenie: wyższe - W 1993 obroniła pracę doktorską Terytorialne przemiany płodności w Polsce w latach 1931–1988 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Poland’s Post-War Dynamic of Migration na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 1 sierpnia 2011 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
  Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Marek Zagórski
Data Urodzenia: 6 sierpnia 1967
Wykształcenie: wyższe - W 1993 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 ukończył kurs nowoczesnego zarządzania finansowego we Francuskim Instytucie Zarządzania, w 2001 studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Piotr Zając
Data Urodzenia: 
Wykształcenie:
 
Program wyborczy
Polska Razem Jarosława Gowina
 Ideologia :    chrześcijańska demokracja, konserwatyzm
 Poglądy :    solidaryzm, liberalizm

W swoim programie ugrupowanie kładzie nacisk na zwiększenie wolności gospodarczej i politykę rodzinną.

Do postulatów ekonomicznych należą:

 • - przywrócenie liberalnej ustawy Wilczka
 • - ograniczenie biurokracji, zmiana i uproszczenie przepisów (np. wprowadzenie zasady milczącej zgody) oraz likwidacja i połączenie niektórych urzędów
 • - równe opodatkowanie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw
 • - zastąpienie podatku PIT podatkiem od funduszu płac
 • - likwidacja podatku CIT i zamiast tego wprowadzenie podatku od przychodów w wysokości 1%
 • - sprzeciw wobec planów oskładkowania umów cywilnoprawnych
 • - likwidacja ZUS (poprzez połączenie go z KRUS i administracją skarbową w jedną instytucję) i zastąpienie obecnego systemu emerytalnego emeryturami obywatelskimi (otrzymywałyby ją wszystkie osoby, które ukończyły 67. rok życia)
 • - ograniczenie wydatków państwa z obecnych 44% do 35% PKB
 • - wyłączenie małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników) z Kodeksu Pracy i regulowanie kwestii zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach na podstawie Kodeksu Cywilnego

W zakresie polityki rodzinnej partia proponuje likwidację obecnych mechanizmów polityki prorodzinnej (uznawanych przez nią za nieefektywne) i proponuje:

 • - wprowadzenie bonu wychowawczego
 • - zwiększenie roli rodziców w systemie edukacji

W zakresie edukacji Polska Razem postuluje likwidację gimnazjów. Sprzeciwia się też przywilejom wynikającym z Karty Nauczyciela.

W zakresie ochrony zdrowia partia proponuje wprowadzenie opłat rejestracyjnych oraz ułatwienie nabywania przez lekarzy specjalizacji.

Ugrupowanie nie zajmuje oficjalnego stanowiska w kwestiach światopoglądowych (takich jak aborcja, zapłodnienie in vitro czy związki partnerskie), jednak jego politycy prezentują poglądy konserwatywne.

W kwestiach ustrojowych proponuje:

 • - system głosowania rodzinnego: rodzice lub opiekunowie otrzymaliby dodatkowe głosy w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci
 • - zniesienie zasady proporcjonalności wyborów – w zamian wprowadzenie ordynacji opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu
 • - likwidację finansowania partii politycznych z budżetu państwa
 • - możliwość podwyżki podatków tylko w drodze referendum
 • - konstytucyjny zakaz uchwalania budżetu z deficytem

Polska Razem określa się jako ugrupowanie eurorealistyczne (sytuujące się pomiędzy tzw. euroentuzjastami a eurosceptykami). Opowiada się za referendami w sprawie każdego przeniesienia kompetencji polityki polskiej na politykę prowadzoną przez UE. Postuluje jednolity rynek europejski w celu zwiększenia konkurencyjności, jednak sprzeciwia się akcesji Polski do strefy euro (proponując przy tym debatę nad stopniowym demontażem tej strefy ze względu na jej nieefektywność). Polska Razem chce inwestowania środków unijnych w tworzenie nowych firm oraz miejsc pracy, a także w badania oraz innowacje. Opowiada się za poszerzaniem UE o nowe kraje, a także za rozwiniętymi strefami wolnego handlu z USA, Indiami i sąsiadami UE, za rozwojem programu Erasmus, jak również za różnego rodzaju deregulacjami i oszczędnościami w ramach UE. Postuluje też wprowadzenie programu Polskiej Transformacji Energetycznej oraz sprzeciwia się opodatkowaniu energii. Partia opowiada się przeciwko powoływaniu sił zbrojnych na poziomie europejskim, popierając ścisłą współpracę z NATO. Postuluje utworzenie Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego. Opowiada się za reagowaniem przez UE na przejawy dyskryminacji na tle narodowościowym oraz religijnym.

 

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl