WYBORY SAMORZĄDOWE

Samoobrona RP

Lider:   Kuropatwiński Lech
Data założenia:   10 stycznia 1992
Adres siedziby:   Aleje Jerozolimskie 30 ,  00-024 Warszawa
Oficjalna strona:   www.samoobrona.org.pl
Przewodniczący  

Imię i nazwisko: Kuropatwiński Lech
Data Urodzenia: 4 lipca 1947
Wykształcenie: W 1978 ukończył Średnie Studium Zawodowe w Kowalu.

 
Program wyborczy
Samoobrona RP
 Ideologia :    socjalliberalizm
 Poglądy :    trzecia droga

 

I. GOSPODARKA - jej rozwój rozumiany jako podstawa do zapewnienia godnego życia obywatelom

1. Przedsiębiorstwo strategiczne i monopole w rękach państwa.

2. Preferencje dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez:

  • obniżenie stopy procentowej kredytów do poziomu 3-4 punkty ponad inflacje

  • urealnienie kursu dolara-obecny kurs promuje import
  • preferencje dla gospodarki proeksportowej
  • obniżenie podatków

3. Preferencje dla rozwoju budownictwa tak, aby w ciągu trzech lat ilość oddawanych mieszkań powiększyła się 3-krotnie w stosunku do 2000 roku.

  • kredyty preferencyjne na budownictwo oprocentowane 50% poniżej stopy inflacji

  • ułatwienie w pozyskiwaniu terenów pod budownictwo
  • szczególne preferencje dla młodych rodzin

II. POLITYKA WOBEC WSI I ROLNICTWA

1. Równe traktowanie wszystkich gospodarstw rolnych (indywidualnych, spółdzielczych i innych).

2. Wspieranie spółdzielczości rolniczej i wiejskiej jako gospodarczej organizacji rolników na wzór rozwiązań w innych krajach europejskich ( podatki, kredyty, ubezpieczenia, nowoczesne prawo spółdzielcze)

3. Wprowadzenie prawidłowych zasad ekonomii w rolnictwie tak, aby rolnik wiedział: co ma produkować?, ile? , za ile?, kto kupi i kiedy zapłaci?

4. Wprowadzenie opłacalnych cen.

5. Przywrócenie kontraktacji.

6. Kredytowanie uwzględniające cykl i specyfikę produkcji rolnej a kredyty preferencyjne 50% poniżej stopy inflacyjnej.

7. Uszczelnienie i monitoring granic.

8. Wprowadzenie paliwa rolniczego.

9. Rolnicy płatnikiem podatku VAT o zerowej stawce.

10. Powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i zwierząt.

11. Coroczne sporządzanie bilansu potrzeb żywnościowych kraju.

III. BEZROBOCIE I SPRAWY SOCJALNE

1. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych zostanie przedłużona na czas nieokreślony.

2. Wprowadzimy wcześniejsze emerytury w rejonach najwyższego bezrobocia.

3. Rozwiniemy na szeroką skalę system robót interwencyjnych i publicznych.

4. Zmienimy prawo lokalowe-zakaz eksmisji na bruk.

5. Wprowadzimy ustawowo minimum socjalne gwarantujące pokrycie potrzeb bytowych dla wszystkich wywiązujących się z obowiązków wobec państwa.

6. Wprowadzimy pełne renty dla niepełnosprawnych.

IV. SŁUŻBA ZDROWIA-BEZPŁATNA

1. Zapewnimy wzrost wydatków na służbę zdrowia o 50%.

2. Zatrzymamy likwidację placówek służby zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego.

3. Podniesiemy płacę pracownikom służby zdrowia do wysokości gwarantującej godne życie pracownikom i ich rodzinom.

4. Zlikwidujemy kasy chorych.

5. Wprowadzimy bezpłatne leki produkcji krajowej dla emerytów, rencistów i niepełnosprawnych.

6. Przywrócimy III grupę inwalidzką.

V. RZĄD, PARLAMENT I SAMORZĄD

1. Zakaz łączenia stanowisk władzy ustawodawczej i wykonawczej.

2. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową, likwidacja listy krajowej oraz likwidacja Senatu.

3. Jawność finansowania partii politycznych-zakaz finansowania z pieniędzy podatników.

4. Zmniejszenie liczby radnych o 50% na wszystkich szczeblach.

5. Zmniejszenie liczby ministerstw i pracowników administracji rządowej o 40%.

VI. PRAWORZĄDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

1. Likwidacja przyczyn wzrostu przestępczości a nie tylko skutków.

2. Konfiskata mienia dla aferzystów i walka z korupcją.

3. Rozliczenie z prywatyzacji: kto, co sprywatyzował, (który rząd po 1989 roku) za ile i gdzie są pieniądze

VII. EDUKACJA, KULTURA, OŚWIATA I SPORT

1. Równy dostęp do wykształcenia na wsi i w mieście.

2. Bezpłatna nauka na każdym szczeblu.

  • pieniądze nie mogą decydować o tym czy młody zdolny człowiek zdobędzie wykształcenie

3. Stypendia dla tych, którzy rzeczywiście ich potrzebują.

  • pomoc studentom niepełnosprawnym

4. Taka ilość środków finansowych, aby kultura i masowy sport mogły prawidłowo się rozwijać.

VIII. FINANSE

1. Zmiana prawa bankowego.

2. Zmiana ustawy o NBP.

3. Utworzenie Narodowych Banków Inwestycyjnych.

4. Likwidacja większości Agencji, agend, fundacji i funduszy finansowanych z budżetu państwa - oszczędność ok. 25% budżetu.

5. Uszczelnienie granic-połowa towarów pochodzi z przemytu (bez cła, podatku i akcyzy)-oszczędność ok. 0,5 mld USD.

6. Odbudowa handlu z byłymi republikami ZSRR-kwota ok. 3 mld USD.

7. Równe prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych(supermarkety, firmy zachodnie i z kapitałem zachodnim zwalniane z podatków)-budżet traci ok. 3 mld USD.

8. Rozliczanie afer-budżet traci ok. 4 mld USD.

9. Likwidacja kominów płacowych i redukcja zatrudnienia w administracji rządowej, samorządowej oraz zmniejszenie liczby radnych to oszczędność ok. 3 mld zł rocznie.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl