WYBORY SAMORZĄDOWE

Zieloni

Lider:  

Agnieszka Grzybek, Adam Ostolski

Data założenia:   6 września 2003
Adres siedziby:  

ul. Marszałkowska 1 lok.160,

00-624 Warszawa

Oficjalna strona:   www.zieloni2004.pl
Przewodnicząca  

Imię i nazwisko: Agnieszka Grzybek

wyższe - Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwentka Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (1998) i Institute for Women’s Global Leadership

Przewodniczący  

Imię i nazwisko: Adam Ostolski

Socjolog, publicysta, tłumacz. Członek "Krytyki Politycznej" i związku zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy. W 2012 r. był felietonistą "Przekroju". Wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i na Uniwersytecie Warszawskim.

 
Program wyborczy
Zieloni
 Ideologia :    zielona polityka, pacyfizm
 Poglądy :    

 

Praca

Reindustrializacja oparta o efektywność energetyczną i nowoczesne gałęzie przemysłu (zielone technologie, odnawialne źródła energii, przemysł hi-tech)

Zapewnienie młodym dobrego startu na rynku pracy przez wdrożenie programu Gwarancja dla Młodych.

Działania na poziomie europejskim oraz krajowym na rzecz ograniczenia bezpłatnych staży.

Zlikwidowanie umów śmieciowych (nie poprzez jedynie mechaniczne podniesienie składki ZUS, jak czyni to rząd, ale poprzez wyrównanie zabezpieczeń i praw pracowników w każdej formie umów).

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających na etacie i walka z fikcyjnym samozatrudnieniem poprzez powrót osób samozatrudnionych do powszechnego, progresywnego systemu PIT.

Działania na rzecz zmniejszenia nierówności płacowych: zwiększania płacy minimalnej przy ograniczeniu skandalicznie wysokich płac prezesów.

Stworzenie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych dla artystów i twórców, a także zapewnienie rozwiązań prawnych w zakresie ochrony ich pracy zgodnej ze specyfiką tych zawodów.

Zniesienie barier prawnych blokujących możliwość powszechnego zrzeszania się w związkach zawodowych.

Dążenie do wprowadzania na poziomie europejskim i krajowym legislacji, która stworzy setki tysięcy lokalnych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii i przy głębokiej termomodernizacji budynków.

Zdrowie

Zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do minimum 7% PKB.

Stanowczy sprzeciw wobec prób prywatyzacji szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej; opieka zdrowotna i edukacja to dziedziny, które muszą pozostać publiczne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela.

Zapewnienie godnych płac i warunków pracy w ochronie zdrowia, zwłaszcza dla pielęgniarek i położnych oraz pomocniczego personelu medycznego, aby sytuacja materialna nie zmuszała ich do emigracji z kraju.

Zadbanie o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich państwach Unii Europejskiej przez obywateli Polski.

Zwiększenie nakładów na profilaktykę zdrowotną od najwcześniejszego wieku: promocja sportu, edukacja zdrowotna, promowanie dobrej żywności i zdrowego trybu życia. Każda złotówka wydana na profilaktykę to kilka złotych zaoszczędzone na leczeniu Polek i Polaków.

Ochrona zieleni w mieście, niezbędnej dla zdrowia, równowagi i dobrego samopoczucia mieszkańców miast.

Jednolity, powszechny system ubezpieczeń społecznych oparty na solidarności międzypokoleniowej dla wszystkich.

Zdecydowane odejście od obecnej – szkodliwej, kosztownej i nieskutecznej – polityki narkotykowej w stronę większych nakładów na leczenie uzależnionych zamiast na karanie i całkowitej depenalizacji posiadania miękkich narkotyków na własny użytek, połączonej z rzetelną edukacją.

Edukacja, nauka i badania

Umożliwienie jak największej liczbie młodych ludzi studiowanie w innym kraju europejskim poprzez znaczne zwiększenie budżetów przeznaczonych na programy wymiany, takie jak Erasmus, Socrates czy Leonardo.

Dążenie do bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach – od żłobków po szkolnictwo wyższe – we wszystkich krajach UE. Wiedza i wykształcenie są największym kapitałem narodów europejskich i nie możemy sobie pozwolić na oszczędzanie na nich.

Połączenie polityk skierowanych na badania i rozwój z politykami dotyczącymi edukacji aby uczyć młodzież innowacji i kreatywności od najmłodszych lat.

Wprowadzenie do szkół rozbudowanych programów edukacji etycznej, ekologicznej, europejskiej i uwrażliwiającej na sprawy globalne – aby młodzież czuła i rozumiała więzi jakie łączą nas z innymi ludźmi, z Europą, z krajami rozwijającymi się, czy ze środowiskiem przyrodniczym.

Zwiększenie nakładów na badania i naukę do 2% PKB.

Wspieranie otwartych standardów edukacyjnych i naukowych, wewnątrzunijne transfery technologiczne.

Wsparcie ze strony państwa dla polskich innowacji i wynalazków (takich jak grafen).

Skuteczne wykorzystywanie zamówień publicznych do promowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Równość płci

Działanie na rzecz zrównania płacy i sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn przez instrumenty takie jak: urlopy tacierzyńskie, podawanie wysokości płac do publicznej wiadomości. Wyrównanie płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę na obszarze całej Unii Europejskiej.

Zwiększenie nakładów publicznych oraz wykorzystanie funduszy unijnych dla budowy przedszkoli i żłobków, tak by objąć 90% dzieci w wieku od 3 do 5 lat opieką przedszkolną – zagwarantowanie dzieciom miejsc w przedszkolach i żłobkach pozwoli rodzicom, zwłaszcza kobietom, na szybki powrót na rynek pracy, co przy okazji pozytywnie wpłynie na gospodarkę.

Zapewnienie kobietom prawa do decydowania o tym, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Rzetelna edukacja seksualna, dostępna antykoncepcja i legalna aborcja.

Ratyfikacja przez Polskę europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Rolnictwo i rozwój wsi

Wsparcie dla produkcji żywności wysokiej jakości, w tym produktów rolnictwa ekologicznego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Promowanie rozwoju lokalnego rynku produktów rolnych i przetwórstwa lokalnego.

Rozwój rolnictwa przyjaznego dla przyrody, spełniających wymogi ochrony środowiska, wsparcie gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe, a zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych.

Zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych i użycia modyfikacji genetycznych w produkcji zwierzęcej na terenie UE.

Wprowadzenie obowiązkowej informacji handlowej o produktach: dla produktów żywnościowych o zawartości produktów genetycznie modyfikowanych (GMO). Konsumentki i konsumenci mają prawo do informacji, nawet jeżeli produkty żywnościowe zawierają mniej niż 0,9 proc. GMO.

Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w kierunku rozwoju małej przedsiębiorczości, usług i turystyki, tworzących miejsca pracy dla mieszkańców wsi i poprawy jakości życia na wsi.

Zachowanie obszarów chronionych i ich dalszy rozwój.

Czyste powietrze i klimat

Wprowadzenie w polskich miastach wymaganych prawnie europejskich norm czystości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców i mieszkanek.

Monitorowanie i nadzorowanie poprawnego wdrożenia w Polsce unijnych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska, gospodarki zasobami, efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej.

Radykalna zmiana podejścia do transportu celem ochrony powietrza i klimatu: promowanie sprawnie działających kolei i efektywnego oraz taniego dla obywatela transportu publicznego. Dążenie do redukcji emisji CO2 przez efektywność energetyczną i inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) przy jednoczesnym zadbaniu, żeby państwa bogatsze sfinansowały transformację energetyczną w biedniejszych państwach UE, tak, by Polska nie musiała sama ponosić kosztów polityki klimatycznej (Europejska Solidarność Energetyczna).

Zdecydowane wsparcie rozproszonej i obywatelskiej energetyki odnawialnej, odejście od dotowania brudnych korporacji naftowo-węglowych.

Dążenie do podpisania ambitnego globalnego porozumienia klimatycznego, które obejmie wszystkie kraje świata, w tym największych emitentów – USA i Chiny – i sprawiedliwie rozdzieli koszty zażegnania kryzysu klimatycznego.

Transport i mobilność

Zwiększenie funduszy unijnych na rozwój transportu kolejowego jako środka transportu przyjaznego środowisku i ludziom oraz wsparcie rozwoju transportu intermodalnego (praktyczna realizacja zasady „Tiry na Tory”).

Wdrożenie na poziomie unijnym zasad „zanieczyszczający płaci” oraz internalizacji kosztów zewnętrznych przez wszystkie gałęzie transportu, czyli: ponoszenie kosztów negatywnych skutków działalności transportowej przez tych, którzy bezpośrednio je powodują, a nie przez społeczeństwo. Szkodliwe koszty zewnętrzne są największe w transporcie drogowym i lotniczym (zanieczyszczenia, hałas, emisje CO2, korki, wypadki), a najmniejsze – w kolejowym.

Ambitne regulacje promujące zrównoważoną mobilność miejska, w tym transport rowerowy i pieszy, komunikację publiczną, ITS (inteligentne systemy transportowe), efektywną integrację transportu publicznego z kolejowym, opłaty za wjazd do centrów miast (congestion charging zones).

Wsparcie finansowe i prawne dla budowy czystej infrastruktury transportowej jako alternatywy dla transportu opartego na spalaniu paliw kopalnych (publiczne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, publiczne systemy wypożyczania rowerów i pojazdów ekologicznych).

Wprowadzenie zachęt podatkowych i ulg celem promowania zrównoważonego transportu i mobilności (zmniejszenie opodatkowania czystych pojazdów, ulgi za dojazd rowerem do pracy, darmowa komunikacja miejska przy rezygnacji z dojazdu autem).

Podział funduszy krajowych i unijnych na rozwój transportu w stosunku 60 (kolej) : 40 (drogi).

Zapewnienie sieci kolejowych połączeń międzymiastowych o wysokiej częstotliwości i regularności, umożliwiającej wobodne podróżowanie po kraju bez konieczności korzystania z samochodu.

Bezpieczeństwo energetyczne

Utworzenie Europejskiej Agencji Energetyki Odnawialnej, która finansować będzie powstanie europejskich sieci przesyłowych, uniezależniających Unię od importu węgla, gazu i ropy z Rosji. Zwiększenie funduszy na badania i rozwój w dziedzinie energetyki odnawialnej, sprzyjające innowacjom oraz pobudzające rozwój nauki w Polsce i innych krajach UE.

Dążenie do większej solidarności w kwestiach energetycznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Stworzenie mechanizmów, które zobowiążą kraje UE do traktowania zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego jednego z krajów jako zagrożenia dla całego UE i udzielenia wsparcia danemu państwu.

Ambitne wdrażanie dyrektyw o efektywności energetycznej w gospodarce i w budownictwie, aby osiągnąć cel 50% obniżki zapotrzebowania na energię w 2050 r.

Stworzenie warunków do maksymalnego wykorzystywania instrumentów finansowych oferowanych przez Unię Europejską dla poprawy lokalnej niezależności energetycznej regionów i podregionów, poprzez rozwój budownictwa pasywnego, transportu publicznego, lokalnych obywatelskich energii odnawialnych i demokracji energetycznej.

Wsparcie dla zwiększania efektywności i rozwoju prosumenckich, odnawialnych źródeł energii w zamian za rezygnacje z wchodzenia do programów atomowych nowych krajów Unii.

Wdrażanie ustawodawstwa unijnego i krajowego skierowanego na likwidację ubóstwa energetycznego, poprzez dotowanie poprawy efektywności energetycznej dla rodzin zagrożonych ubóstwem i progresywnych taryf energii.

Działanie na rzecz moratorium w Unii Europejskiej na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego używanej do poszukiwań i wydobycia paliw niekonwencjonalnych, jako stwarzającej realne zagrożenia dla środowiska, w szczególności dla zaopatrzenia dzisiejszych i przyszłych pokoleń w czystą wodę.

Polityka międzynarodowa i pomoc rozwojowa

Wspieranie demokratycznych dążeń państw sąsiedztwa wschodniego i basenu morza śródziemnego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków finansowych i obustronnie korzystnych relacji handlowych.

Zacieśnienie współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej z Ukrainą oraz wspieranie Partnerstwa Wschodniego jako strategicznego, długofalowego projektu, który powinien być oparty na silnej współpracy kulturowej i naukowej.

Wspólna europejska polityka zagraniczna („mówienie jednym głosem”) nastawiona na promowanie kultury dialogu, współpracy międzynarodowej i poszanowania praw człowieka.

Sprawiedliwe umowy handlowe z krajami trzecimi, które będą chronić, a nie niszczyć standardy ochrony środowiska i ochrony zdrowia oraz prawa pracownika i konsumenta.

Aktywna rola UE na polu zapobiegania konfliktom, rozbrojenia i kontroli broni (w tym nuklearnej) oraz misji pokojowych.

Zwiększenia przez Unię Europejską pomocy krajom rozwijającym się do 0,7% PKB celem wyeliminowania głodu, poprawy stanu zdrowia i dobrobytu mieszkańców.

Ulgi podatkowe dla produktów sprawiedliwego handlu (‚Fair trade’) i wpisanie zasady wspierania ich w zamówieniach publicznych.

Prawa człowieka

Zagwarantowanie bezwarunkowej wolności od tortur dla każdego na terenie całej Unii Europejskiej oraz dążenie do wyjaśnienia kwestii tajnych więzień CIA w Polsce.

Bronienie równych praw dla każdego, niezależnie od jego narodowości, wyznania, religii, koloru skóry, płci czy orientacji seksualnej. Chronienie przed prześladowaniami w całej Europie przedstawicieli i przedstawicielek wszelkich mniejszości, w tym religijnych, seksualnych, narodowościowych.

Zwiększenie ochrony praw migrantów na terenie całej Europy – zarówno Polaków i Polek jak i imigrantów z innych krajów.

Stworzenie systemu, który będzie bardziej humanitarny dla uchodźców i imigrantów bez papierów przy jednoczesnym solidarnym ponoszeniu kosztów opieki nad nimi przez wszystkie kraje UE.

Dążenie do zapewnienia Europejkom i Europejczykom pełnego dostępu do nieoczywistych praw człowieka, takich jak: prawo do wody, prawo do internetu, prawo do mieszkania.

Rozwój w Polsce i Europie nowoczesnego budownictwa komunalnego na wynajem, w przeciwieństwie do finansowania deweloperów i kredytów mieszkaniowych. Europejski zakaz eksmisji na bruk.

Ochrona sygnalistów – jednostek, które podejmują osobiste ryzyko, aby poinformować opinię publiczną o niemoralnych i bezprawnych praktykach rządów i korporacji.

Zagwarantowanie obywatelom i społecznościom lokalnym możliwości sprzeciwu wobec decyzji inwestycyjnych w istotny sposób zmieniających warunki ich życia, w szczególności trwale degradujących środowisko naturalne i zagrażających, również w przyszłości, zdrowiu mieszkańców.

Wolność i prywatność w internecie

Zwiększenie nakładów na kulturę jako komplementarne ze zwiększeniem nakładów na badania i rozwój.

Sprzeciw w Parlamencie Europejskim wobec aktów prawnych ograniczających swobodę konsumentów i konsumentek (ACTA) oraz negocjowania procedur arbitrażowych gwarantujących amerykańskim korporacjom możliwość pozywania do sądów arbitrażowych państw europejskich (TIPP).

Zdecydowane domaganie się faktycznego poszanowania prywatności i praw obywatelskich w internecie przez korporacje oraz rządy; objęcie amerykańskich firm europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony praw osobowych.

Wyjaśnienie sprawy masowej inwigilacji internetowej i telekomunikacyjnej przez USA oraz niektóre państwa UE; wprowadzenie odpowiednich ram prawnych, które ukrócą takie skandaliczne praktyki.

Ochrona praw zwierząt

Zapewnienie prawa, które wprowadzałoby jednolite europejskie standardy przetrzymywania zwierząt w schroniskach.

Walka o jak najbardziej humanitarne traktowanie zwierząt w hodowli i podczas transportu na terenie całej Unii Europejskiej.

Działanie dla wprowadzenia regulacji europejskich znoszących ubój rytualny bez ogłuszania.

Wprowadzenie przejrzystego systemu kontroli połowów na terenie całej UE, zakaz praktyk takich jak norowanie.

Demokratyzacja i przejrzystość instytucji unijnych

Zwiększenie wpływu obywateli na decyzje podejmowane na szczeblu unijnym poprzez ułatwienia dla europejskich inicjatyw obywatelskich (zmniejszenie ilości wymaganych podpisów do 0,5 miliona) i prawnie wiążące referenda.

Zwiększenie kontroli nad lobbystami działającymi na poziomie europejskim i zmniejszanie ich wpływu na decyzje; ułatwienie obywatelom dostępu do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej.

Zwiększenie kompetencji Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji na poziomie unijnym.

Wprowadzenie zasady jawności i przejrzystości prac instytucji unijnych oraz ostrzejszych zasad odnośnie konfliktu interesów i zwalczania korupcji.

Większy budżet UE

Zwiększenie budżetu UE oraz przeorientowanie dystrybucji, tak by zaspokoić potrzeby związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem, innowacjami w zakresie ochrony środowiska, wspólną polityką zagraniczną i polityką na rzecz współpracy rozwojowej.

Nacisk Parlamentu Europejskiego na likwidowanie rajów podatkowych na terenie UE i poza jej terytorium oraz uszczelnianie legislacji wewnątrz UE aby zapobiec optymalizacji podatkowej i ucieczce dużego biznesu do rajów podatkowych.

Dążenie do wprowadzenia na szczeblu europejskim podatku od transakcji finansowych (FTT), oraz podatku w wysokości 0.05% na wszelkie transakcje finansowe, które ograniczyłyby spekulacje finansowe na terenie UE.

Dążenie do zmniejszania opodatkowania kosztów pracy (podatków od zatrudniania pracowników) kosztem zwiększania podatków od transakcji kapitałowych oraz podatków od wydobycia surowców i kosztów eksploatacji środowiska.

Wprowadzenie na szczeblu unijnym zerowej stawki VAT na produkty i usługi ważne ze względów społecznych i ekologicznych, takich jak energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego, żywność organiczna, dostęp do Internetu, opieka nad dziećmi, osobami chorymi i starszymi, oraz książek i czasopism, również w wersji elektroniecznej.

Likwidacja wielomiliardowych subsydiów dla energetyki nieodnawialnej (oprócz tych zwiększających efektywność jej wykorzystania), przeznaczenie zaoszczędzonych środków na rozwój energetyki odnawialnej, poprawę jakości sieci przesyłowych oraz efektywność energetyczną.

Ograniczenie możliwości unikania podatków przez korporacje międzynarodowe poprzez likwidację rajów podatkowych i fikcyjnych struktur prawnych.

Dążenie do większej koordynacji unijnych polityk: gospodarczej, finansowej, zatrudnienia oraz ustanowienia wspólnej europejskiej polityki podatkowej, żeby ukrócić fatalną w skutkach konkurencję podatkową między państwami członkowskimi.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl