WYBORY SAMORZĄDOWE

Regulamin wyborysamorzadowe 2014.pl

Regulamin wyborysamorzadowe 2014.pl

 

Firma TQIT.pl z siedzibą w Wieluniu, ul. Stare Sady 62/26, NIP 8321910796 udostępnia stronę internetową pod nazwą wyborysamorzadowe2014.pl, na warunkach określonych w tym Regulaminie.
TQIT.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

I. Definicje

1. wyborysamorzadowe2014.pl – jest to platforma internetowa oferująca Kandydatom do Wyborów Samorządowych 2014r. , zamieszczanie wpisów informacji o sobie i swojej działalności politycznej, w postacie zdjęć, filmów, spotów wyborczych itp.
2. Wpis – strona internetowa Kandydata / Partii politycznej / Komitetu opublikowana na stronach portalu.
3. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie wpisu Kandydata / Partii politycznej / Komitetu na stronie wyborysamorzadowe2014.pl.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w serwisie wyborysamorzadowe2014.pl.

II. Dane osobowe

1. Udostępnienie informacji o sobie jest możliwe wyłącznie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie wyborysamorzadowe2014.pl.
2. Kandydaci, którzy w formularzu kontaktowym podali swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy Internetowej przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).
3. Kandydat może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych Platformy Internetowej tj. biuro@wyborysamorzadowe2014.pl
4. Profil Kandydata widoczny jest na portalu wyborysamorzadowe2014.pl co najmniej do zakończenia Wyborów Samorządowych 2014r. Zespół portalu zastrzega sobie prawo emisji danych o Kandydacie przez dłuższy okres czasu.
5. Podszywanie się pod inne osoby traktowane będzie jako próby oszustwa i w każdym przypadku zgłaszane organom ścigania.
6. Podstawowe dane o Kandydatach / Partiach politycznych / Komitetach pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. Dane te mogą być zmieniane, uzupełniane i rozbudowywane przez Kandydata.
7. Rozbudowywanie czy zmiana danych o Kandydacie / Partii politycznej / Komitecie o inne informacje, wstawianie elementów graficznych i multimedialnych jest możliwe po wykupieniu abonamentu.

III. Prawa i obowiązki

1. Kandydat oświadcza, że zakładając Wpis zapoznał się, akceptuje i będzie przestrzegał Regulamin działania portalu wyborysamorzadowe2014.pl.
2. Kandydat oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w swoim Wpisie.
3. Kandydat zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Kandydat zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich.
5. Kandydat oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
6. Zespół Głosuj Teraz zastrzega sobie prawo do usuwania bez wcześniejszego powiadomienia Kandydata wpisów, które w sposób rażący naruszają interesy pozostałych Kandydatów korzystających z usług portalu wyborysamorzadowe2014.pl oraz do usuwania wpisów noszących znamiona fikcyjnych.

IV. Rezygnacja z wyborysamorzadowe2014.pl

1. Kandydatowi przysługuje prawo rezygnacji z emisji Wpisu na platformie wyborysamorzadowe2014.pl. W tym celu Kandydat zobowiązany jest wysłać przez formularz kontaktowy oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług wyborysamorzadowe2014.pl. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji wyborysamorzadowe2014.pl zobowiązane jest do usunięcia wpisów dotyczących Kandydata.

V. Reklamy i licencje

1. Kandydat wyraża zgodę na wykorzystywanie przez wyborysamorzadowe2014.pl wszystkich stron – również stron na których znajdą się informacje o Kandydacie i jego wpisy do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie do nich form reklamowych.
2. Kandydat wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail informacji handlowych od wyborysamorzadowe2014.pl dotyczących działania portalu. Zgoda jest dobrowolna jednakże jej nieudzielanie uniemożliwia Zespołowi wyborysamorzadowe2014.pl świadczenie kompleksowych usług portalu na rzecz danego Kandydata.
3. Powierzchnia reklamowa w serwisie wyborysamorzadowe2014.pl jest wyłączną własnością administratora portalu. Kandydat nie może bez uzyskania uprzedniej zgody wyborysamorzadowe2014.pl umieszczać reklam na stronie internetowej.
4. Kandydat nie może bez porozumienia z administratorem wyborysamorzadowe2014.pl umieszczać wpisów reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.

VI. Udostępnianie

1. wyborysamorzadowe2014.pl mają prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) wpisy
w reakcji na:

- łamanie zasad etyki lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
- działanie na szkodę wyborysamorzadowe2014.pl, w szczególności poprzez podważanie dobrego imienia wyborysamorzadowe2014.pl

VII. Postanowienia końcowe

1. wyborysamorzadowe2014.pl zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie wyborysamorzadowe2014.pl.
2. Jeśli Kandydat nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do rezygnacji z usług świadczonych przez portal.
3. wyborysamorzadowe2014.pl mają prawo do dokonywania przerw w działaniu portalu.
4. wyborysamorzadowe2014.pl nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie byli w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych wyborysamorzadowe2014.pl, Kandydat ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać reklamację formularz kontaktowy w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł "Reklamacja"). wyborysamorzadowe2014.pl mają 14 dni na odpowiedź, która zostanie przesłana drogą mailową na adres email Kandydata podany w formularzy kontaktowym.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie w domenie internetowej wyborysamorzadowe2014.pl

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl